תנאי שימוש

כללי

תנאי שימוש אלה כפי שיפורטו להלן חלים על הגלישה ו/או השימוש באתר האינטרנט המופעל על ידי חברת קליל תעשיות בע"מ ("קליל") תחת שם המתחם http://www.klil.co.il ("האתר"), ומהווים הסכם חוקי מחייב בינך לבין קליל (להלן: "תנאי השימוש" ו/או "תנאי שימוש אלה"). תנאי שימוש אלה חלים הן על האתר בעברית והן על האתר באנגלית.  אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי השימוש להלן לפני שתשתמש באתר.

כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לרבות בתכנים המוצגים בו ו/או בשירותים השונים המוצעים בו, מהווה הסכמה מלאה מצדך לתנאי השימוש, במהדורתם המעודכנת והאחרונה המפורסמת באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש להימנע לכך.

קליל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך בהודעה כלשהי מראש. על כן, על אחריותך הבלעדית לחזור ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לאחר שינוי בתנאי השימוש אשר פורסמו באתר, מהווה הסכמה מלאה מצדך לשינויים ו/או לתנאי השימוש החדשים שפורסמו באתר.

האמור בתנאי השימוש מנוסח בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד, אולם מתייחס לגברים ולנשים כאחד.

הגבלות על השימוש באתר ותכניו

כל תוכן ו/או מידע מכל מין וסוג אודות קליל ומוצריה, לרבות ללא הגבלה, מידע מקצועי, מאמרים, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, מידע שיווקי, עיצובים, שרטוטים, טכנולוגיות, תהליכים, פרסומות, תמונות, צילומים, סרטונים, גרפיקה וכל חומר אחר, מכל סוג שהוא ובכל פורמט שהוא, המפורסם באתר ("חומרים") הינם רכושה של קליל (או של מעניק הרישיון לקליל), השומרת לעצמה את כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים בקשר עם חומרים אלו. זכויות אלו כוללות, בין היתר, את כל זכויות היוצרים, הפטנטים, סימני המסחר,  סמלי המסחר (logos), עיצוב האתר וכל זכות קניין רוחני ובעלות אחרת בחומרים.

אין לראות בהוראות תנאי שימוש אלו ו/או בכל הוראה אחרת המופיעה במסגרת האתר ככזו המעניקה ו/או מעבירה כל זכות שהיא, לרבות זכויות קניין רוחני כלשהן. הנך מסכים שלא להפר מי מהזכויות המנויות לעיל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעתיק, תציג בפומבי, תשכפל, תעלה, תפרסם, תעביר או תפיץ בצורה אחרת, כל חומר או חלק מהאתר.

שים לב, בחלקים באתר בהם רשומה הרשאה ספציפית לכך, באפשרותך להוריד עותק בודד למחשב בודד של החומרים המופיעים בחלק זה, ובחלק זה בלבד. השימוש שיעשה בחומרים אלו יוגבל לשימוש פרטי, לא-מסחרי, ובתנאי שלא יעשה כל שינוי בזכויות היוצרים בפרט ובזכויות הקנייניות בחומרים אלו בכלל.

כל שינוי בחומרים ו/או שימוש בחומרים שלא למטרות שצוינו לעיל, לרבות אך מבלי לגרוע, שימוש בחומרים אלו בכל אתר אחר ו/או בכל רשת מחשבים אחרת הינו אסור בהחלט, ויהווה כהפרה של זכויותיה של קליל (לרבות זכויות היוצרים וזכויות הבעלות שלה).

סימני מסחר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי כל סימני המסחר הכלולים באתר, לרבות KLIL, סמל המסחר (logo) של קליל, הינם סימני מסחר של קליל. לפיכך, קליל שומרת לעצמה את הזכויות האמורות לעיל, ואין לראות בהוראות תנאי שימוש אלו ו/או בכל הוראה אחרת המופיעה במסגרת האתר ככזו המעניקה ו/או מעבירה כל זכות בנוגע לשמות, לסימנים לסמלי מסחר (logos).

מדיניות קליל בנוגע להפרת זכויות יוצרים

קליל מחוייבת להגן על בעלי זכויות יוצרים ועושה זאת על ידי שמירה על הוראות החוק הנוגעות לעניין זה. הודעות הקשורות להפרת זכויות קניין רוחני המתקיימת במסגרת האתר יש להפנות אל  ind@klil.co.il.

קליל תתייחס לכל פניה כאמור, ותבצע את הפעולות הדרושות בהתאם להוראות החוק הרלוונטי. כאשר תתקבל הודעה כאמור, קליל תסיר מיידית את התוכן המפר ו/או את הקישור לתוכן מפר זה מהאתר.

רישום וגישה למערכת לקבלת מידע לקהל מקצועי

הכניסה למערכת לקבלת מידע לקהל מקצועי ("המערכת"), מותנית בתהליך רישום לצורך קבלת שם משתמש וסיסמא שישמשו אותך להזדהות בכל כניסה למערכת. הנך מתחייב למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים במהלך הרישום, פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש במערכת. קליל רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא התראה מוקדמת, שלא לאפשר לך להשתמש במערכת.

עליך לשמור בהקפדה ותוך נקיטת צעדי זהירות וסודיות על שם המשתמש והסיסמא שלך, כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונך. הסיסמא הינה אישית ואינך רשאי להעבירה לאחר ללא הסכמה מוקדמת בכתב מקליל.

תכנים שמועלים על ידי המשתמש לאתר

בעצם העלאת תוכן לאתר, לרבות במסגרת מדור הפורום הנמצא באתר, הנך מצהיר ומתחייב כי הינך הבעלים החוקי של התוכן הנמסר וכי ברשותך כל הזכויות כדין וככל הנדרש להעניק לקליל באופן בלתי חוזר וללא תמורה מכל מין וסוג שהוא, רישיון כלל עולמי, בלתי מוגבל בזמן, אך לא בלעדי, לעשות שימוש בתוכן במסגרת האתר, ובכלל זה לאפשר גישה לאחרים אל התוכן; וכי אין כל מניעה או מגבלה למסירת התוכן לאתר, לפרסומו באתר ו/או לעשיית שימוש בו על ידי קליל במסגרת האתר כמשתקף מתנאי שימוש אלה.

בכלל זה ולמען הסר ספק מובהר, כי הנך מצהיר ומתחייב בפני קליל, מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי שימוש אלה, כי לא תמסור או תעלה תוכן לאתר הנופל תחת אחת או יותר מקטגוריות אלה:

  • תוכן מאיים, טורדני, עויין, מעליב, גזעני, מפלה, פוגעני, גס, פורנוגרפי (או בעל אופי מיני בוטה) ו/או תוכן המהווה השמצה, לשון הרע, הוצאת דיבה, הכפשה כוזבת, המרדה, הטעיה מכוונת (לרבות בהיבט צרכני) ו/או בעל כל אופי בלתי חוקי אחר, לרבות ומבלי לגרוע תוכן המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה לצנעת הפרט ו/או כל תוכן אחר אשר פרסומו אסור לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981;
  • תוכן שיש בו כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים כלשהם, לרבות ומבלי לגרוע זכויות יוצרים ו/או מבצעים, סימני מסחר, מדגמים ופטנטים, בין אם רשומים ובין אם לאו, והפרת זכויות אחרות של צדדים שלישיים לרבות זכויות קנייניות ו/או חוזיות, לרבות תוכן ששילובו באתר עלול לחשוף את קליל לחבות בגין תשלום תמלוגים מכל סוג שהם לצדדים שלישיים;
  • "דואר זבל", הודעות, פרסומים ומסרים שמיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל אותם (Unsolicited Bulk Mail), מכתבי שרשרת וכיו"ב;
  • תוכן המכיל בתוכו סיסמאות ו/או שמות משתמש ו/או פרטים אחרים המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים הדורשים הרשמה או תשלום, ללא תשלום או הרשמה כאמור;
  • תוכן המאפשר חדירה לתכני מחשב ו/או למידע שלא כדין או כזה שיש בו כדי להוות עבירת מחשב - לרבות מסירת תוכנות, קוד מחשב או יישום מחשב הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), ובין היתר, תוכנות עויינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), פצצות זמן ויישומים מזיקים אחרים מכל סוג שהוא;
  • כל תוכן אחר שהנו בלתי חוקי, או המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה או עוולה על פי כל דין, לרבות תוכן שפרסומו ו/או השימוש בו נאסר לפי הוראות כל דין.

מבלי לוותר על כל זכות אחרת המוקנית לקליל על פי חוק או על פי תנאי שימוש אלה, קליל תהא רשאית, באופן מיידי וללא כל התראה מוקדמת, להסיר מהאתר ו/או למנוע הצגת תוכן אשר איננו חוקי ו/או שיימצא כלא ראוי לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או אשר יתקבלו בגינו תלונות כלשהן ו/או איננו עומד באחת מההתניות המופיעות בתנאי שימוש אלה, ובכלל זה תכנים הפוגעים ברגשות הגולשים ותכנים העושים באתר שימוש מסחרי ברשות או שלא ברשות. למען הסר ספק מובהר שבמקרה שתתקבל תלונה כלשהי נגד תוכן שהועלה על-ידך, קליל תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר את התוכן בהקדם האפשרי מהאתר.

הורדות

כל הורדה (downloading) של עזרים, מידע ו/או קבצים שתתבצע באמצעות האתר תעשה על אחריותך בלבד. מובהר כי קליל אינה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם למחשב ו/או המכשיר הסלולרי שלך ולמידע המצוי בהם כתוצאה מהורדות אלו.

קישורים לאתר

אלא אם אושר אחרת בהסכם כתוב או על ידי הסכמה ספציפית של קליל, כל קישור שיעשה לאתר יבוצע בדרך הבאה: (1) הקישורים לאתר לא יציעו, בכל דרך שהיא, או יציגו מצג כלשהו שלפיהם קליל קשורה לאדם כלשהו ו/או יישות כלשהי, או שקליל מאמצת ו/או מממנת מוצר ו/או שירות כלשהם. (2) ההופעה, המיקום וכל מאפיין אחר של הקישור לאתר לא יהיו כאלו שיפגעו ו/או יפחיתו משמה הטוב ומסימני המסחר של קליל. (3) כל הקישורים לאתר יהיו אך ורק לדף הבית בכתובת האינטרנט http://www.klil.co.il ולא לדפים המצויים בתוך האתר שאינם בדף הבית (קישורים עמוקים). (4) אין להציג את האתר, על ידי כל לחיצה על איזה מבין הקישורים לאתר, בתוך מסגרת (frame) של האתר ממנו מתבצע הקישור, או כל אתר שהוא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קליל שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההסכמות לעיל בכל זמן שהוא ולפי שיקול  דעתה הבלעדי.

כתב ויתור

האתר וכל השירותים והתכנים הקשורים באתר מוצעים וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כמות שהם (As Is) וללא מצג, התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במרומז. בהתאם למידה האפשרית המותרת על פי חוק, לא תחול על קליל כל אחריות שהיא, במפורש או במרומז, לרבות אחריות בקשר עם תקינותו הטכנית של האתר, הפרה של זכויות והתאמת האתר למטרות מסויימות ו/או אנשים מסויימים.

קליל אינה ערבה לכך שהחומרים והתכנים המוצגים באתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם או מבלי הפסקות, יתקיימו ללא טעויות ויהיו נקיים מוירוסים ו/או מרכיבים הרסניים ו/או זדוניים אחרים.

קליל אינה אחראית ו/או אינה מעניקה כל הבטחה שהיא בקשר עם השימוש ו/או התוצאות מהשימוש בחומרים ו/או התכנים באתר, וזאת מבלי לגרוע, בנוגע לנכונותם, לדיוקם, למהימנותם ועוד. הנך אחראי על נקיטת כל האמצעים הנחוצים שהינך מאמין כי יגנו עלייך מפני כל תביעה, נזק ו/או הפסד אשר היו עלולים להיגרם כתוצאה משימושך ו/או הסתמכותך על האתר ועל החומרים המצויים בו.

שים לב כי האפשרות להחריג חלקים מכתב הויתור זה אסורה בחלק מתחומי השיפוט. על כן, ייתכן כי חלק מההגבלות האמורות לעיל אינן חלות עלייך.

הגבלת אחריות

קליל ומי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה וחברות קשורות עמה) אינם אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה שהוא, וכן לא יחובו כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עיכוב ביצוע או אי יכולת להשתמש ואובדן נתונים ו/או אובדן רווחים הנובע מעיכוב או אי יכולת להשתמש באתר ו/או ככלל בקשר עם השימוש באתר - לרבות בכל שירות ו/או תוכן ו/או מוצר הכלול ו/או זמין באתר, או בשל טעויות, אי דיוקים, מחדל, פגם, פירצת אבטחה ו/או כל כשל באתר של קליל.

שים לב כי האפשרות להחריג חלקים מהגבלת אחריות זו אסורה בחלק מתחומי השיפוט. על כן, ייתכן כי חלק מההגבלות האמורות לעיל אינן חלות עלייך.

שיפוי

הנך מסכים ומתחייב להגן ולשפות באופן מלא את קליל, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך.

תכנים של צדדים שלישיים

יתכן כי במסגרת האתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט ו/או משאבי אינטרנט ו/או מקורות אחרים חיצוניים לאתר. קליל אינה ולא תהא אחראית לזמינותם של האתרים או המקורות כאמור, כל טענה בנוגע לשירותים ו/או משאבים ו/או קישורים כאמור, תופנה כלפי הצדדים השלישיים המספקים אותם. יתכן כי במסגרת האתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט ו/או משאבי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כלשהם של צדדים שלישיים. לתשומת ליבך, כל הדעות, העצות, ההצהרות, ההצעות ו/או כל מידע אחר המוצג על ידי צדדים שלישיים אלו, הינם דעתם הבלעדית של צדדים שלישיים אלו, ואינם משקפים את המלצותיה ו/או דעתה של קליל לענייניים אלו.

מידע פרסומי / אי שידול

יש לציין כי עצם פרסומו של מסר פרסומי באתר, אשר אינו קשור למוצרים, לתהליכים ו/או לשירותים של קליל, אינו מהווה ולא יחשב כמהווה כל מתן חסות, המלצה, תמיכה או עידוד מצד קליל בקשר לתוכן המסר הפרסומי.

שינוי/הפסקת שירותים

קליל שומרת על זכותה להפסיק את פעילותו של כל משתמש באתר, בכל עת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, אם לא יעמוד המשתמש בתנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו ו/או בשל קשיים טכניים בתפעול האתר.

כללי

הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינו דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה. אם יוחלט כי הוראה מכלל הוראות תנאי שימוש אלו אינה תקפה ו/או אינה אכיפה אזי הוראה זו תחשב במבוטלת ונפרדת מתנאי שימוש אלו, ולא תביא לפסילתם ו/או אי אכיפתם. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך ובין קליל בנוגע לאמור בהם, כמו כן, אין לשנות תנאי שימוש אלו, בשום דרך שהיא, מלבד זו האמורה לכך בתנאי השימוש. קליל תהא רשאית להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה, כולן או חלקן, באופן חופשי וללא הגבלה לפי שיקול דעתה. כל ויתור מצידה של קליל בנוגע להפרה של הוראות תנאי שימוש אלה לא תהווה ויתור בקשר עם הפרה אחרת בין אם דומה ובין אם שונה מהפרה שעליה הביעה קליל את ויתורה כאמור.

 

מדיניות פרטיות 

התנאים שלהלן מפרטים את עיקרי מדיניות הפרטיות הנוהגת על ידי קליל תעשיות בע"מ (להלן: "קליל") באתר תחת שם המתחם http://www.klil.co.il ("האתר"), בין השאר, את האופן שבו קליל משתמשת במידע הנמסר לה ו/או שנאסף על ידה במסגרת הגלישה ו/א השימוש של גולשים ומשתמשים באתר (להלן: "מדיניות הפרטיות").

מדיניות הפרטיות חלה הן על האתר בעברית והן על האתר באנגלית, והאמור בה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד, אולם מתייחס לגברים ולנשים כאחד.

מידע שאינו מזהה אישית

בעת השימוש באתר ייתכן וקליל תאסוף אודותייך מידע כללי שאינו מזהה אישית, לרבות ללא הגבלה, מידע בנוגע אופי גלישתך באתר, המדורים בהם גלשתם, מוצרים ושירותים שהתעניינת בהם, תוכן שצפית בו באתר, הצעות ופעילויות שונות שעניינו אותך, מיקום המחשב שבאמצעותו גלשת לאתר, כתובת IP ועוד.

דרכי האיסוף של המידע כאמור כוללות, בין היתר, שימוש בנתוני התקשרות, שימוש בעוגיות (cookies), שימוש בכתובת IP או בקוד מספרי המזהה את המחשב שבאמצעותו גלשת לאתר.

ייתכן ושימוש במידע זה יעשה על ידי קליל ו/או יועבר על ידי קליל לצדדים שלישיים. מידע מסוג זה הינו מידע אשר אינו מזהה אותך אישית, אך הוא יכול להועיל, לרבות אך ללא הגבלה, לשם תפעול האתר, לשיפור השירותים והמוצרים המוצעים באתר, לצרכי אבטחת מידע, לצורך שיפור השירותים שקליל מציעה לך באתר.

מידע מזהה אישית

בעת השימוש באתר ייתכן וקליל תאסוף אודותייך מידע מזהה אישית. איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם המידע התקבל באתר על ידך בצורה וולנטרית (לדוגמא, בעת מילוי טפסים מסוימים באתר). מידע זה יכלול, בין היתר, שם פרטי, שם משפחה, כתובת מייל, כתובת, מספר טלפון, מקצוע, תחום עיסוק וכל מידע אחר אותו תבחר להעביר לקליל.

השימוש במידע כאמור, נועד, בין היתר, לשם אספקת מידע נוסף המבוקש על ידי לקוחות, עזרה, תמיכה ועדכונים בנוגע למוצריה והטכנולוגיות של קליל.

אם תרצה למחוק ו/או לשנות מידע המזהה אותך אישית, אנא שלח אי-מייל לכתובת: ind@klil.co.il ,  וציין בו כי אתה מעוניין כי מידע זה יימחק ו/או לשנות את המידע. שים לב כי מחיקה של מידע זה אינה מונעת מקליל להשתמש במידע שאינו מזהה אותך אישית שנאסף לפי האמור לעיל.

חומר פרסומי

בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) – התשס"ח, בכפוף להסכמתך המפורשת בעת הרישום למערכת לקבלת מידע לקהל מקצועי ו/או מילוי טופס ליצירת קשר ו/או בעת מילוי פרטים לבחירת מתקין, כפי שמוצגים באתר, קליל תהא רשאית להשתמש במידע מזהה אישית, כגון כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון שמסרת, כדי לשלוח אליך מפעם לפעם, מידע בדבר שירותי האתר וכן מידע שיווקי ופרסומי מטעם קליל ("חומר פרסומי"). יובהר כי במידה וסימנת כי הנך מאשר קבלת חומר פרסומי, בכל עת יהיה באפשרותך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של קליל על ידי פניה בכתב לשירות לקוחות של קליל בכתובת: ind@klil.co.il  או דרך האתר בלינק: http://www.klil.co.il/צור-קשר או באמצעות לחיצה על כפתור "הסר מרשימת תפוצה זו" שיופיע בכל הודעת מייל שתשלח אליך.

מסירת מידע לצד שלישי

קליל לא תעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע מזהה אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

  • במקרה שתפר את תנאי השימוש ו/או אם תבצע באמצעות אתר, או בקשר עמו, פעולות האסורות על פי דין (לרבות פעולות שלפי שיקול דעת של קליל יש בהן כדי לסתור כל דין), או ניסיון לבצע פעולה כאמור. מובהר כי קליל תהא רשאית למסור מידע מזהה אישית אודותיך ככל הנדרש לפי כל דין, לרבות ומבלי לגרוע, מקום בו יינתן צו שיפוטי או מנהלי למסירת פרטיך או המידע אודותיך כאמור לצד שלישי כלשהו;
  • במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, מכל מין וסוג שהוא, אם יהיו, בינך לבין קליל ו/או מי מטעמה;
  • בכל מקרה שלסבירות דעתה של קליל, מסירת המידע נחוצה בכדי למנוע נזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי כלשהו. במקרה כאמור תפעל קליל ככל שביכולתה על מנת לידע אותך על העברת מידע כאמור.

פרקטיקה נהוגה על ידי צדדים שלישיים

מדיניות הפרטיות שפורטה לעיל אינה חלה על מידע הנאסף על ידי ספקי מידע ושירותים, מפרסמים, אתרי אינטרנט אחרים, יחידים ו/או חברות אשר קליל אינה בעלת שליטה בהם, אינה מפעילה ו/או מעסיקה אותם ואינה מנהלת אותם. יודגש כי קליל אינה אחראית ואינה יכולה להיות אחראית על מידע שכזה או על מדיניות הפרטיות של אתרי אינטרנט להם עשוי להיות קישור מהאתר ו/או אתרי האינטרנט אשר מכילים בתוכם קישור לאתר.

אבטחת מידע

קליל מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. חשוב לזכור כי למרות שמערכות ונהלים אלה מצמצמים במידה ניכרת את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המערכת, אין בהם בטחון מוחלט. בהתאם, אין באפשרותה של קליל להתחייב כי אתר ו/או השירותים באתר יהיו מוגנים באופן מלא מפני גישה בלתי-מורשית.

שינויים במדיניות הפרטיות

תשומת לבך מופנית לכך כי קליל שומרת על זכותה לשנות, מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות לעיל. בהתאם, מומלץ להקפיד ולבקר מפעם לפעם בדף זה על מנת להתעדכן בשינויים אלו ולעיין בתנאי מדיניות הפרטיות.