הודעות לשוק ההון

קליל תעשיות בע"מ, ח. צ מס' 520032442 ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת מודעה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"),שתתקיים ביום א', 4 ביולי 2021, בשעה 15:00 במשרדי יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה ברח' מנחם בגין 146 (קומה 31), תל אביב. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2020; (2) אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכר טרחתו ויתר תנאי ההתקשרות עמו; (3) אישור מינוים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם הדירקטורים החיצוניים) ה"ה צור דבוש, קובי לוי ונעמי אנוך וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה; (4) אישור הקצאת 5,052 אופציות (לא רשומות למסחר) למנכ"ל החברה, מר פרדי אבוקרט; (5) אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה; (6) בכפוף לאישורה של מדיניות התגמול העדכנית, עדכון תנאי ההתקשרות של ההסכם למתן שירותי ייעוץ כדירקטור מומחה של מר קובי לוי (באמצעות חברה בבעלותו) ובכלל זה הקצאת 5,858 אופציות לא סחירות למר קובי לוי.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי יועציה המשפטיים של החברה בכתובת דלעיל לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. למידע נוסף בקשר עם כינוס האסיפה והנושאים שעל סדר יומה ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 30 במאי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-032926) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתוwww.maya.tase.co.il  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו www.magna.isa.gov.il.

 

קליל תעשיות בע"מ