גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות
הודעות לשוק ההון

הודעות לשוק ההון

קליל תעשיות בע"מ, ח. צ מס' 520032442 ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת מודעה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתקיים ביום ג', 24 בספטמבר 2019, בשעה 14:00, במשרדי יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה, ש. פרידמן ושות', עורכי - דין ברחוב ויצמן 2 תל אביב (קומה 5). הנושאים אשר יעלו על סדר יומה של האסיפה: (1) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה צור דבוש, קובי לוי ונעמי אנוך; (2) מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכר טרחתו ויתר תנאי ההתקשרות עימו; (3) דיון בדו"חות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2018; (4) מינוי הגב' דיאנה לבן לכהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו בסוף יום ד', 21 באוגוסט 2019. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. את כתב ההצבעה יש להמציא לכתובת המפורטת לעיל לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. למידע נוסף בקשר עם כינוס האסיפה והנושאים שעל סדר יומה ר' דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 14 באוגוסט 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-070194) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתוwww.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו www.maya.tase.co.il.

 

קליל תעשיות בע"מ

 

ajaxSpinner