גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות
הודעות לשוק ההון

הודעות לשוק ההון

קליל תעשיות בע"מ, ח. צ מס' 520032442 ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת מודעה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס 2000, בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של, בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ב', 23 בדצמבר 2019, בשעה 15:00, במשרדי יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה, ש. פרידמן ושות', עורכי - דין ברחוב ויצמן 2 תל אביב (קומה 5). הנושאים על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור מדיניות תגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים נוספות, שתחילתן ביום 5 בינואר 2020; (2) אישור הארכת ועדכון תנאי התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם דבוש השקעות בע"מ, באמצעות מר צור דבוש להמשך כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, לתקופה של שלוש שנים נוספות שתחילתן ביום 5 בינואר 2020 הכולל עדכון סכום דמי הניהול ומתן פטור בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה; (3) אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה הנכנס, מר פרדי אבוקרט, החל מיום 1 בינואר 2020 ולתקופה לא קצובה, לרבות הקצאת אופציות למניות החברה; (4) אישור הארכת תנאי התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ייעוץ כדירקטור מומחה עם מר קובי לוי (באמצעות חברה בבעלותו), לתקופה לא קצובה, שתחילתה ביום 5 בינואר 2020, וזאת ללא כל שינוי בתנאי ההתקשרות הקיימים. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 180 לחוק החברות, הינו בסוף יום א', 24 בנובמבר 2019. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. את כתב ההצבעה יש להמציא לכתובת המפורטת לעיל לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. למידע נוסף בקשר עם כינוס האסיפה והנושאים שעל סדר יומה ר' דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 19 בנובמבר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-110483) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.maya.tase.co.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו www.magna.isa.gov.il.

 

קליל תעשיות בע"מ

ajaxSpinner